duminică, 31 august 2014

Mulţumim mult pentru sugestiile d-tră. Varianta prefinală a cerinţelor către sinodul BOM din 3 septembrie.

 Dolianţele creştinilor
 Tema: Fundamente-strategico misionare şi metodico-pastorale pentru programul pastoral-misionar al BOM.


Cerinţe externe:  Apologie, Trezvie şi Atitudine...
 
1.                  Elaborarea unei atitudini canonice din numele  BOM  faţă de cei ce promovează activ  legi anticreştine,  de sodomizare a ţării  şi de subminare a valorilor noastre bimilenare, pornind de la declaraţia aceluiaşi sinod din 20 iunie, 2013 ( a se vedea anexa cu tema: „ Poziţia Bisericii faţă de propaganda homosexualităţii şi a celor ce o sprigină pe ea”) .

2.                  Formularea unei  poziţii ortodoxe faţă de dimensiunea moral-socială a proiectului Integrării Europene  şi  evidenţierea elementelor sale anti-ordodoxe, ca  astfel  creştinii  informaţi fiind,  să se pregătească duhovniceşte pentru eventualele provocări (  a se vedea anexa cu tema: „ Poziţia Bisericii faţă de proiectul UE  şi unele legi  promovate în ţara noastră la aceeaşi indicaţie”).

3.                  Neadmiterea sub nici o formă a implicării clerului  în politică, în special a celor care vin cu propriile opinii ca din numele Bisericii  şi astfel  aduc  sminteală multă credincioşilor ( a se vedea anexa cu tema: „  Poziţia Bisericii faţă de viaţa politică a ţării”).

4.                  Afirmarea poziţiei BOM faţă de problema stilului nou şi declanşarea unei campanii intensive pentru păstrarea/promovarea tradiţiei stilului vechi. ( a se vedea anexa cu tema: „ Poziţia BOM cu privire la hotărîrea parlamentului cu NR. 307, din 19.12.2013”).

5.                  Declanşarea  sub egida  BOM  a unei  ample  campanii  PRO-Familia şi elaborarea unui set de acţiuni care ar contracara diversele ameninţări la adresa ei. De exemplu:  
a)    organizarea în fiecare parohie a comitetelor părinteşti şi informarea lor asupra problemelor cu care se confruntă  familia de astăzi, mai ales pe fundalul integrării în UE, după exemplul episcopiei de Ungheni şi Nisporeni
b)      Centralizarea acestor comitete la nivel de blagocinie-mitropolie şi conlucrarea cu ele.
c)      Organizarea anuală prin protopopiate a unor seminarii şi conferinţe PRO-Familie.
d)     Organizarea anuală în fiecare oraş eparhial, prin suprapunere cu săptămîna de manifestaţii a sodomiţilor, a unui miting  pentru familie şi tradiţie,  chiar  în piaţa mare a localităţii. Aceasta va fi alternativa contra paradelor gey.
e)      Catehizarea tinerilor înainte de căsătorie, cu privire la păcatul divorţului.
f)       Organizarea  în  lunile apropiate  la nivel de Mitropolie , a unei conferinţe cu tema: “Biserica şi  familia de astăzi  în  faţa  provocărilor”
g)      Nominalizarea comisiei sinodale responsabile de compartimentul “FAMILIA de astăzi.”Candidaturi: 1.Păr. Victor Pleşca; 2.Păr. Vasilie Ciobanu; 3. Elena Bîtcă; 4.Cîte un reprezentant din fiecare eparhie. Comisia va stabili mecanismul de conlucrare cu protopopiatele  şi  respectiv  parohiile.

6.                  Reafirmarea şi  aplicarea învăţăturii  Sfinţilor Părinţi cu pivire la erezia ecumenistă ( a se vedea anexa cu tema: „ Poziţia sinodului BOM cu privire la problema ecumenismului”).


7. Implicarea mai activă a Bisericii în  problemele ce ţin de moralitatea societăţii şi contracararea diverselor forme de propagare publică a imoralitaţii. Astfel Biserica ar trebui permanent să se expună critic faţă de multiplele forme de imoralitate propagată în public, pentru a menţine trează conştiinţa cetăţenilor cu privire la păcat. De exemplu:

              Formularea adresărilor  sinodale către conducerea ţării pentru revizuirea:
a. legii cu Nr. 180, care este votată deja în prima lectură şi care prevede   excluderea noţiunilor de tată/mamă din legislaţia RM.  Aici propunem  susţinera  sinodală  a  acţiunilor  PS Petru din 24 iulie,  la această temă  şi delegarea  lui,  din numele sinodului,  la tratativele cu organele statale abilitate ( a se vedea anexa cu  titlul: „ Adresarea sinodului pe marginea  proiectului legii cu NR 180, votat deja în prima lectură”.
.b. Adresare sinodală către guvernare pentru revenirea la formula precedentă a   art. 90 din Codul Contravenţional, care interzice practicarea altor relaţii pe teritoriul RM, decît cele tradiţionale bărbat/femeie (a se vedea anexa cu titlul: „Adresare pe marginea art. 90 din Codul Contrav. din 11.10.2013” .)
c. Adresarea  Sinodală cître conducerea RM pe marginea unor dosare banale,  intentate  de către minorităţile  sexuale  unor creştini şi slujitori ai BOM. (a se vedea anexa cu tema:”   “Adresarea sinodului  pe marginea cazurilor fregvente de intentare a dosarelor juridice din partea comunităţii LGBT, la adresa mai multor creştini şi slujitori ai Bisericii.
                              d. Adresări şi măsuri de împiedicare a paradelor homosexuale prin Moldova.
e. Colaborarea  mai  strînsă cu Consiliul Audiovizualului  pentru neadmiterea propagării în presă a diverselor perversiuni ce distrug psihicul tinerii generaţii.                                                  
f. Expunerea critică faţă de nonvalorile ce fac furori de amploare în rîndul tineretului (ex. cazul cu  transexualul de la Eurovision – Conchita)

   8.  Această  şedinţă  sinodală va fi încununată cu următorii patru  paşi misionari:
a) o conferinţă generală în următoarele luni,  la tema „ Biserica şi Familia de astăzi în faţa provocărilor”;   b)  o pastorală adresată de sinod tuturor creştinilor. Pastorala se va citi în toate Bisericile din Moldova  şi va conţine teme ce ţin de problematica duhovnicească a timpului în care trăim, inclusiv şi sinteza acestor  normative  aprobate de sinod (vezi anexa: „Pastorala sinodului BOM);  c) toate deciziile vor fi tipărite în revista mitropolitană  „ Altarul Credinţei” care va fi distribuită gratuit la toţi preoţii din Moldova; d) Hotărîrile Sinodului vor fi publicate integral pe pagina electronică a Mitropoliei Moldovei.

Cerinţe interne: Disciplină, Perfecţionare şi Catehizare,     Integritate tipiconală şi Sobornicitate...


A.   Disciplină:
1.                 Înăsprirea disciplinei în rîndul slujitorilor, prin aplicarea sancţiunilor corespunzătoare  sfintelor  canoane:
        - Emiterea unei circulare, pe întreg teritoriu BOM, cu o dispoziție ce ar cere respectarea în mod obligatoriu a cerințelor de bună purtare a slujitorilor altarului.

a.      Purtarea vestimentară în permanență (pe teritoriul Bisericii, în transportul public, pe stradă, în centre comerciale, în școli sau alte instituții sociale).
              Acest lucru va disciplina simţitor ţinuta preotului în rîndul mirenilor,  iar pe creştini îi va apropia mai mult de Biserică;


       b. Purtarea morală: culturalizarea limbajului şi a vocabularului preoţilor. Sancţionarea limbajului necenzurat.
       - Limbajul de exprimare să nu fie vulgar și cu înjurătruri, să nu facă abuz de băuturi spirtoase,  ca în stare de ebrietate să fie văzut de oameni în diferite locuri publice – pe stradă, la volanul mașinii, acasă , la Biserică sau în alte împrejurări;                           
       - Să se poarte respectuos cu toți, dînd dovadă de cultură și ordonanță, pentru a nu înjosi demnitatea  sanului  său;
       - Să nu frecventeze localuri care umbresc,  prin eticheta lor,  demnitatea slujitorului altarului, cum ar fi barurile, restaurantele și altele asemenea lor;
       - Să nu organizeze măsuri personale sau să participe la cele organizate de cineva – nunți, cumătrii, zile de naștere și altele de acest gen, în perioada celor 4 posturi, în zilele de miercuri sau vineri, în ajunul sărbătorilor și zilei de duminică, atunci  cînd  toțștiu  că  slujitorul altarului trebuie  să  se pregătească  de slujba vecerniei ce urmează; să nu se rețină pînă tîrziu, făcînd abuz de mîncare, băutură  sau chiar  dansînd,  smintind în așa mod creștinii de rînd  și  îndepărtîndu-i de la dreapta credință;
       - Să nu organizeze careva măsuri personale însoțite de petreceri cu fast  exagerat şi smintitor – mese bogate, delicatesuri, băutură și muzică indecentă ;
       În caz de încălcare - de cerut corecția slujitorului. La o nouă încălcare – de  afurisit/caterisit.

C) Reactualizarea şi aprofundarea  dimensiunii  mistice a tainelor, în special a tainei     spovedaniei   şi  binecuvîntarea preoţilor şi  a  mirenilor  la o practicare mai fregventă ei. În privinţa  preoţilor,  spovedania să fie  obligatorie pentru cel puţin cele patru posturi de peste an.

           2. Aplicarea unui algoritm impozitar raţional  pentru parohiile din cadrul Mitropoliei şi eparhiilor  în  funcţie  de:
a)     starea reală parohiei, b) numărul real de locuitori,  cu excepţia migranţilor, c) membrii familiei preotului,  d) activităţi misionare, etc.


                      B. Perfecţionare şi Catehizare

1.                   Reorganizarea comisiei pentru admiterea la hirotonie prin:
       a) Figura slujitorului – alegerea,  pregătirea, controlul, morala...
Introducerea unui examen  fix care ar recapitula cunoştinţele principalelor obiecte (dogmatica, liturgica, misiologia)  şi introducerea în această comisie a unor membri  de remarcă duhovnicească (Recomandăm- Păr. Vasilie Ciobanu, Costeşti, Ialoveni; Păr. Teodor Olăraş, Chişinău; Păr. Serghei Novac, Vărzăreşti, Nisporeni, etc) care ar testa morala, duhovnicia şi cunoştinţele candidaţilor înainte de hirotonie.
b) Instruirea practică la Catedrală a noilor hirotoniți în săvîrșirea Tainelor, Laudelor și  Ierurgiilor Bisericii Ortodoxe, cu cea mai mare minuțiozitate şi neadmiterea lor, pînă ce nu vor demonstra o cunoaștere practică de săvîrșire a lor. Fără consimțămîntul grupului de testare, noii hirotoniţi  să nu fie admiși la activitatea pastorală în parohii.

2.                 Instituirea cursurilor obligatorii  de perfecţionare a preoţilor o dată la doi ani la nivel mitropolitan  şi o dată pe an la nivel de protopopiat,  după modelul altor profiluri, pentru iradicarea analfabetismului.  În acest sens:

           a). Sinodul/protopopiatul va forma comisia de examinare care se va îngriji de activitatea didactică şi de conţinuturile care vor fi supuse examinării/evaluării.
          b). Comisia sinodală va  fi  formată  din  reprezentanţi de remarcă intelectuală şi duhovnicească  din fiecare eparhie, propuşi de episcopi în număr de una- două persoane.
   c). La acest capitol devine obligatorie binecuvîntarea  întrunirilor  lunare a protopopiatelor şi  dezbaterea  unor tematici  fixe, care la sfîrşit de an vor fi supuse evaluării.  Această practică a tematicilor lunare deja se aplică ca model în eparhia de  Ungheni şi Nisporeni.
          d)  stabilirea la nivel de blagocinie a unei „linii ferbinţi” cu un număr de telefon fix, unde creştinii să se poată adresa (de dorit numărul telefonic al preşedintelui comisiei disciplinare), în cazul unor  neînţelegeri din parohie, care nu pot fi soluţionate la nivel local.  Acest anunţ va fi afişat pe uşa bisericilor. La solicitarea creştinului,  comisia  disciplinară va interveni  în  problemele  raportate de creştini,  pentru a nu se extinde în afara localităţii, sau în mas-media, afectînd  astfel imaginea Bisericii.
e) Propuneri: Comisia sinodală de EXAMINARE  a preoţilor să fie aceeaşi ca şi  la admiterea la hirotonie  şi  unu, doi reprezentanţi  ai  ATO.
 
3.                 Monitorizarea intensivă a vieţii monahale din mănăstiri:

a)     Verificarea canonicităţii slujbelor de exorcizare practicate prin unele  mănăstiri.
                  Comisia mitropolitană abilitată  va face inspecţii şi va asista la mănăstirile
unde se citesc asemenea rugăciuni, apoi  va veni cu un raport către sinod.  Abaterile vor fi sancţionate/ îndreptate, iar practicarea lor va fi racordată la tradiţia ortodoxă.
b)      Adunări simestriale,  după  modelul  protopopiatelor,  pentru proiectarea activităţilor misionare  şi  abordarea  problemelor  cotidiene.
c)     Activităţi  şi programe misionare anuale obligatorii  pentru fiecare mănăstire ca: simpozioane,  gazda seminariilor şi conferinţelor,  evenimente cultural-duhovniceşti de anvergură (ex. Măn. Căpriana), procesiuni publice în colaborare cu protopopiatele ( ex.” Drumul Crucii” de la  Saharna), etc.
d)     Verificarea programului tipiconal zilnic al fiecării mănăstiri şi racordarea lui cu tradiţia ortodoxă.
Propuneri pentru  comisie: 1.  Arhim. Ioan Moşneguţu, măn. Ţîpova; 2. Egumena Epistimia, Măn. Suruceni; 3.Arhim. Pafnutie, Răciula  şi un reprezentant al eparhiei.

4.                 Identificarea  problemelor cu care se confruntă  Biserica şi slujitorii  şi elaborarea  unui set de strategii şi  programe  rezolvitoare (Ex. Sectele, etc).

  a)  Identificarea numărului de confesiuni din fiecare parohie  şi elaborarea-implimentarea  la nivel de Mitropololie- blagocinie-parohie a unui plan antisectar format din diverse metode pastoral-misionare:
        b)   Organizarea unor conferinţe locale şi dezbateri publice cu tematica problemelor  strîngente..
        c)   Organizarea anuală în jurul localităţii a  procesiunilor  publice „Drumul Crucii”. 
       d)  Publicarea unor foi volante/ ziare cu tematici ce ţin de problematica localităţii, sau  cu tematici catehetice,  tematici misionare şi distribuirea lor prin toată localitatea.
e ) Fixarea comisiei BOM, pentru elaborarea de programe antisectare şi antiprozelitiste.  Candidaturi propuse: 1. Păr. Ioan Solonaru,  st. Cimişeni-Criuleni; 2. Păr. Vasilie Ciobanu,
     st. Costeşti-Ialoveni; Protod. Andrei Ieraşcu,  prof.  ATO  şi cîte un membru din eparhii.

5.                 Elaborarea unui program misionar anual obligatoriu pentru toate protopopiatele şi parohiile,  format din:

a) conferinţe şi seminarii în şcoli; b) activităţi de creaţie, cercuri bisericeşti şi caritate; c) procesiuni publice „Drumul Crucii”;  d) spriginirea  în şcoli a obiectului „Religia”, inclusiv şi  cu materiale  didactice; e) binecuvîntarea întrunirilor lunare a protopopiatelor.
f). organizarea slujbelor misionare  cu credincioşii parohiei,  în mijlocul adunării protopopiatului  şi a predicilor cu tematici care ar reieşi şi din problemele cu care se confruntă parohia; g) preoţilor li se va forma un dosar misionar, vor fi verificaţi cum activează  şi în funcţie de fapte, vor fi remuneraţi de Mitropolit/Episcop. 

6.      Restabilirea singurei publicaţii lunare a MITROPOLIEI MOLDOVEI „ Altarul Credinţei” şi  binecuvîntarea campaniei  de colectare prin Biserici şi societate a fondurilor pentru un post TV ortodox, măcar dintru început , un post cîtuşi de modest. În acest sens:

a)      se va crea o comisie responsabilă din: 1. Preşedinte PS. Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, 2. Egumena Epistimia Gonciarov; 3. Arh. Siluan Şelaru; 4. Proca Iulian şi alţi jurnalişti ortodoxi; b) se va demara prin biseicii/ctitori, colecta  de fonduri.


7.                 Sinodul BOM să deschidă  un cont electronic al dolianţelor creştinilor pentru a ţine cont de pulsul duhovnicesc al vieţii creştinilor de zi cu zi şi  pentru a spori transparenţa dicizională la nivel sinodal. Aceasta va reflecta dolianţele creştinilor în deciziile Bisericii şi va contracara apariţia unor situaţii neplăcute în sînul Bisericii.

C.    Integritate tipiconală

8.                 Uniformizarea  tipicului  Bisericesc şi respectarea canonică a programului liturgic în toate Bisericile din ţară, pentru a elimina devierile tipiconale.
a)     Editarea în limba maternă a regulilor tipiconale de săvîrșire a Tainelor, a Laudelor și a Ierurgiilor, conform Tipicului Bisericii, sub oblăduirea canonică a căreia ne aflăm.
b)     Emiterea unei circulare pe întreaga BOM cu o binecuvîntare obligatorie de a organiza în fiecare protopopiat a  unui șir de lecții, cu scop de a învăța teoretic și practic regulile tipiconale a celor 3 lucrări ale Bisericii – Tainele, Laudele și Ierurgiile.
c)      Patronarea în permanență a însușirii și îndeplinirii regulilor tipiconale de către slujitoriii altarului a sus-numitelor 3 lucrări cu aplicarea măsurilor de constrîngere a celor ce nu vor realiza sus-numita binecuvîntare, inclusiv și afurisirea lor.
d)     Crearea în fiecare protopopiat a unui grup de control, care va lucra în permanență cu prezentarea lunară a rezultatelor la episcopul chiriarhal.
e)      Efectuarea de către slujitorii altarului (arhierei, preoți și diaconi) a sf.Taine, a Laudelor Bisericești și a Ierurgiilor, conform tipicului Bisericii, sub oblăduirea canonică a căreia se află. În caz de depistare a încălcărilor – de luat măsurile respective. Dacă nu se corectează – de caterisit.

                                     D) Sobornicitate

1.  Instituirea  unei  comisii  intersinodale, formată din preoţi,  mireni, şi ONG-uri ortodoxe  active,  care ar consulta soborniceşte  şedinţele  sinodului, candidaturile noilor episcopi  şi ar participa astfel mai activ la  problemele din viaţa Bisericii,  fără a se ajunge la neînţelegeri sau confruntări publice;


a) Punerea în aplicare a principiului sobornicității în activitatea BOM în ce privește emiterea și îndeplinirea hotărîrilor legislative
b). La cest capitol, membrii sinodului  îşi vor propune pentru comisia sinodală  cîte unu-doi  candidaţi care vor reprezenta  eparhia,  apoi cîte 2-3 laici activişti  din cuprinsul eparhiei şi cîte un reprezentant al asociaţiilor ortodoxe active. Convocarea  comisiei  va  fi  simestrială  sau ocazională.
c). Includerea  în ea a participanţilor tradiţionali la şedinţa sinodului: 1. Păr Ioan Grigoraş; 2. Păr. Sergei Novac, care ulterior  vor  prezenta/argumenta  cerinţele creştinilor  la şedinţele sinodului.

2.                 Binecuvîntarea la nivel de întreagă Biserică,  în timpil Sfintei Liturghii, a ecteniilor şi rugăciunilor corespunzătoare tuturor provocărilor timpului: a) pentru pace – binecuvîntată de Patriarhul Chiril,  b) pentru unitate, stăpînire şi familie - binecuvîntată de Preasfinţitul Marchel  şi însoţirea lor la vreme de maximă ameninţare, cu post şi acţiuni corespunzătoare ( vezi anexa cu titlul „ rugăciuni...”) .3.

3.                 Crearea  unui  grup de purtători oficiali ai cuvîntului  Bisericii în raport cu cerinţele mass-media şi  implicarea ei mai activă în dezbaterile publice cu tentă  apologetică. Încredințarea acestui drept doar grupului purtător de cuvînt, care își va armoniza mențiunea cu învățătura sănătoasă a Bisericii.
Propuneri de candidaţi: 1. Păr. Teodor Olăraş; 2. Păr. Severian Gheras; 3. Păr. Vitalie Şincari(rus) = reponsabili în presă de domeniul  tematicilor  apologetice şi 4.Egumena Epistimia Goncearov; 5. Păr. Octavian Moşin; 6. Păr. Nicolaie Ciobanu = responsabil de domeniul tematicilor liturgico-duhovniceşti. Altfel spus,  fiecare va fi responsabil de compartimentele specifice capacităţilor sale.

4.                 Crearea  unei  comisii  care  ar  supraveghea  modul  de  implimentare  a    programului  misionar  aprobat  de sinod în data de 3 septembrie, 2014.
Membrii propuşi pentru comisie. 1.PS. Petru; 2. PS. Marchel; 3.PS. Nicodim; 4. Păr. Ioan Grigoraş; 5. Păr. Serghei Novac; 6. Păr. Teodor Olăraş; 7. Protod. Ghenadie Valuţa (???).

5.      Întrunirile ordinare ale Sinodului BOM să fie obligatorii o dată pe simestru, asemenea celui patriarhal.

6.       Asigurarea cu sprigin moral şi juridic pe lîngă instituţiile statale, a drepturilor  şi libertăţilor cetăţenilor care din motive religioase nu doresc să primească codul de identitate, sau paşaportul biometric, sau oişice alt sistem de supraveghere electronică.

7.      Convocarea, conform statutului BOM, a Adunării Generale a Bisericii o dată la 2-4 ani, cu scopul consultării creştinilor şi a elaborării soborniceşti a unor decizii corespunzătoare provocărilor, care ar direcţiona activitatea sinodului şi ar întări Ortodoxia din RM;
a)     Fixarea timpului (lunii) de realizare a adunării.
b)     Fixarea locului  AGBOM.
c)     Crearea echipei responsabile de organizare


Surse Bibliografice.

1.Patriarhul Moscovei şi a întregii Rusii, Chiril: “ Libertatea
şi  responsabilitatea în căutarea armoniei”. Chişinău, 2011.
2.Patriarul Romîniei, Daniel: “ Cursul de pastorală 1999-2001.
            3. ÎPS Onufrie al Ucrainei: Cuvînt pastoral din 19.06.2014. Lavra Pecersc.
4.Preasfinţitul Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni. “Programul                  pastoral –misionar  de la prima şedinţă a sinodului  BOM, după  investirea sa în san de episcop.   
5.Directivele comisiei sinodale întrunită la Măn. Suruceni.
6. IPS Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor. "Cuvînt pastoral la ziua prăznuirii Sf. Voievod Ştefan cel Mare", 2012
      

                                            Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu